Програма розвитку кафедри давньої та нової історії України

Програма розвитку кафедри давньої та нової історії України відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», іншим чинним нормативно-правовим документам з вищої освіти, а також Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Колектив кафедри, як невід’ємна складова колективу історичного факультету та Університету, вважає своїм першочерговим завданням розробку та реалізацію комплексу заходів, які базуються на традиціях класичної університетської освіти і водночас враховують новації у сфері вищої школи, притаманні для вітчизняного та світового освітнього й наукового  простору. До таких найважливіших заходів, спрямованих на подальший розвиток кафедри, належать:

 • Ключовим пріоритетом освітньо-наукової  діяльності кафедри у зв’язку із євроінтеграційними прагненнями України є досягнення кращих європейських стандартів, збереження і примноження вітчизняних досягнень; 
 • Модифікація навчальних програм та пріоритетних напрямів наукових досліджень кафедри  відповідно до останніх інновацій у сфері освіти і науки;
 • Поглиблення  зв’язків колективу кафедри із вітчизняними та зарубіжними колегами у сфері освіти і науки;
 • Забезпечення подальшого зростання професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри, обов’язкове підвищення їхньої кваліфікації через різні форми стажування ( в тому числі і за кордоном), співробітництва та  обміну досвідом; 
 • Долучення кафедри (на рівні викладачів і студентів) до програм академічної мобільності;
 • Подальше стимулювання наукової активності викладацького складу кафедри.
 • Формування педагогічної зміни, вихованої на кращих досягненнях кафедри, факультету, Університету.

2. Забезпечення високої якості освіти:

 • Активне впровадження інновацій у навчально-освітній процес;
 • Використання сучасних ефективних методів активізації студентів у навчальному процесі та заохочення їх до наукових досліджень;
 • Оновлення переліку навчальних курсів, що їх викладають співробітники кафедри, відповідно до потреб підготовки високопрофесійних фахівців-істориків;  
 • Подальше поглиблення зв’язку науки з освітнім процесом шляхом впровадження у нього кращих досягнень вітчизняної та закордонної історичної науки;
 • Поглиблення роботи зі створення посібників та іншої навчальної літератури з дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри для повнішого забезпечення студентів всією необхідною навчально-методичною літературою;
 • Створення бази для запровадження кейсу електронного забезпечення дисциплін кафедри методичними рекомендаціями.

3. Підвищення результативності дослідницької діяльності:

 • Продовження роботи з публікацій наукових  результатів викладачів кафедри у виданнях, що належать до міжнародних науково-метричних баз даних;
 • Активне використання інтернет-простору для презентації результатів науково-пошукової діяльності викладачів кафедри; 
 • Зміцнення наукової співпраці з вітчизняними та закордонними колегами, науковими та освітніми установами;
 • Продовження роботи з розвитку існуючих на кафедрі наукових шкіл, активне залучення до участі в них студентів, магістрантів, аспірантів, які спеціалізуються по кафедрі.

4. Формування та реалізація молодіжної політики:

 • Забезпечення принципу студентоцентричності у всій роботі кафедри, орієнтація на постійне здійснення викладачами індивідуальної роботи, створення сприятливої атмосфери у взаєминах викладача-студент;
 • Підтримка участі студентів у програмах академічного обміну на міжнародному рівні;
 • Активне залучення студентів до науково-пошукової роботи, до реалізації наукової кафедральної теми, інших наукових проектів; формування у студентів навичок науково-професійної діяльності;  
 • Постійне здійснення позааудиторної роботи зі студентами, залучення їх до факультетських та університетських заходів з метою національно-патріотичного виховання, формування  загальнолюдських цінностей, відповідальності та поваги до правових норм;
 • Надання допомоги першокурсникам в процесі їхньої інтеграції до студентського колективу і навчального процесу в Університеті;
 • Забезпечення максимально сприятливих мов для тісних взаємин студентів всіх курсів з метою формування духу корпоративності та поваги до факультету і Університету.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *